Hoe verloopt een bemiddeling?

Bemiddeling is een bijzondere vorm van geschillenbeslechting, waarin beide partijen zelf volledig meester blijven van de oplossing van hun geschil.

Een geslaagde bemiddeling leidt bovendien tot de meest optimale oplossing voor alle betrokken partijen : geen rechter of arbiter die boven het hoofd van de partijen beslist met vaak een winnende en een verliezende partij ; wel de partijen zelf die de oplossing in handen (blijven) hebben en die deze oplossing onder begeleiding van de bemiddelaar uitwerken tot een volledig win-win-akkoord.

Een bemiddelde oplossing wordt zo goed als altijd vrijwillig uitgevoerd, precies omdat de oplossing door alle partijen wordt gedragen.

Bemiddeling kan een uitweg bieden bij relationele conflicten binnen families, bij echtscheidingen, bij ruzies tussen ouders en (volwassen) kinderen of bij spanningen op de werkvloer tussen collega’s. Ook bij burenruzies, in vennootschapsconflicten en andere handelsgeschillen is bemiddeling vaak een degelijk alternatief voor de rechtbank.

De bemiddelaar staat buiten het conflict, maar helpt om de communicatie tussen de partijen op gang te brengen, te vergemakkelijken en gaande te houden.

De bemiddelaar biedt geen kant-en-klare oplossing, maar helpt om er samen uit te geraken, om samen een nieuwe verstandhouding in wederzijds respect op te bouwen.

Wat verwacht een bemiddelaar van jou ?

Je bent bereid te luisteren naar de andere.
Je probeert actief deel te nemen aan de communicatie.
Je doet moeite om je in te leven in de situatie van de andere.

Wat mag jij van de bemiddelaar verwachten ?

Hij luistert aandachtig en op een neutrale wijze naar alle partijen.
De bemiddelaar kiest op geen enkele manier partij en staat buiten het conflict. Hij is op een onbevangen manier aanwezig zonder een oordeel te vellen over één van de partijen.
Hij helpt partijen om naar elkaar te luisteren en vergemakkelijkt de onderlinge communicatie.
Hij heeft oog voor de wensen, noden en belangen van iedereen (bij scheidingsbemiddeling in het bijzonder ook voor het belang van de kinderen ; kinderen krijgen kansen om hun verhaal te vertellen, als zij en hun ouders dat wensen).
Hij geeft relevante informatie voor het oplossen van het conflict.
De bemiddelaar heeft een grondige kennis van de juridische aspecten van het conflict en kan betrokkenen informeren over de verschillende facetten.
Hij is in staat om vastgelopen communicatie opnieuw vlotter te laten verlopen.
Hij geeft duidelijk aan welke stappen en regels er gevolgd worden en bewaakt de naleving ervan.
Hij heeft een professionele aanpak op gebied van het opstellen van overeenkomsten

De gemaakte afspraken worden neergeschreven en kunnen in de vorm van een OVEREENKOMST gegoten worden. Die overeenkomst kan je laten homologeren bij de rechter. Op die manier krijgt je overeenkomst de kracht van een vonnis.

Het is belangrijk om te weten dat alle informatie die in de bemiddeling verstrekt wordt, strikt vertrouwelijk is. Zowel de bemiddelaar ais de partijen zijn aan deze vertrouwelijkheid gebonden. Als de bemiddeling toch nog stopgezet zou worden, mag de gegeven informatie in geen geval tegen een van de partijen gebruikt worden.

Ook wie reeds verwikkeld is in een gerechtelijke procedure, kan nog een beroep doen op een bemiddelaar. Bij zo’n gerechtelijke bemiddeling wordt de rechtbankprocedure dan voor een beperkte tijd stopgezet. De partijen krijgen intussen de kans om met behulp van de bemiddelaar samen een oplossing te zoeken voor hun twistpunten. Ofwel wordt er hier een akkoord bereikt dat nadien gehomologeerd wordt bij de rechtbank. Als dat echter niet lukt, wordt de gerechtelijke procedure opnieuw voortgezet.

Het eerste contact

Het eerste contact is delicaat. Vanuit een geweldloze communicatie nodigen we uit tot bemiddeling.

“Wat er nu gebeurt, werkt voor mij niet, ik voel mij daar niet OK bij en ik wil daar iets mee doen.”

“Ik neem de problematiek ernstig en wil ik dat we hier uit geraken, zodat het voor iedereen weer beter wordt.”

“Omdat ik het gevoel heb dat we hier zelf niet uitgeraken, heb ik contact genomen met een erkende bemiddelaar om ons in de communicatie te helpen. Als jullie nu ook contact opnemen met een professionele bemiddelaar, dan zou dat voor mij betekenen dat jullie ook bereid zijn om een eerste stap te zetten om mogelijks uit deze situatie te komen.”

“Kan je hier mee akkoord gaan?”

Stappenplan

Stap 1: trajectbemiddeling
 • Opstart is heel belangrijk: open afspraken omtrent locatie, prijs, communicatie
 • Kennismaking met bemiddelaar: de principes van vertrouwelijkheid,vrijwilligheid, en meerzijdige partijdigheid (voor iedereen evenveel je best doen)
 • Holding both realities: elk heeft zijn eigen ‘waarheid’-> daarmee aan de slag
 • De 4 ja’s : er is probleem, we willen oplossen, via bemiddeling, deze bemiddelaar ?
 • BAZO: het Beste Alternatief Zonder Overeenkomst: als jullie er samen met de bemiddelaar niet uit geraken, wat is dan jullie alternatief

Eindpunt 1 = Bemiddelingsprotocol: Plan van aanpak/ van traject

Stap 2: de informatie helder?
 • Over welke informatie moet er een overeenkomst gevonden worden ? Wat zijn de onderhandelingsonderwerpen ? Zijn er onderliggende conflicten ?
 • Hebben we alles in huis ? Externe expertise nodig ?
 • Wat zijn voor elk van de partijen de bekommernissen ?
 • Aandacht voor ‘evenwichten’ (in macht, kennis, …)

Eindpunt 2 = “informed decision making”: er is akkoord over de informatie tav de onderhandelingsonderwerpen

Stap 3: de belangen geduid
 • Als we tot een overeenkomst komen, wat is er voor u zo belangrijk dat het er zeker in moet + waarom is dat zo ?
 • Wat zijn de afzonderlijke belangen ?
 • Loopingtechnieken : welk kleur van blauw ?
 • Verbinding in principes  / erkenning

Eindpunt 3 = inventaris van de beslissingscriteria: er is 1 of meerdere gezamenlijke problemen (2) waarvan de onderliggende belangen duidelijk zijn

Stap 4: creatief over oplossingen
 • Brainstorm over de oplossingen.
 • Welke oplossingen komen tegemoet aan de concrete problemen (2) en aan de onderliggende belangen (3)?
 • Kiezen en beslissen. Filmpjes draaien. Wat werkt er voor jullie ?

Deze oplossingen komen in de bemiddelingsovereenkomst:

 • overeenkomst over oplossingen
 • afspraken over communicatie naar buiten toe
 • plan van aanpak voor morgen
 • moet de overeenkomst gehomologeerd worden ?